مطالب مرتبط با : چیل اوت | Chillout / Downtempo

Vesky – Empty

Artist: Vesky | Music Name: Empty | Genre: Electronica/Downtempo | Released: 2020 | Album: Empty | Vesky – Empty

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (خالی) Empty

هنرمند: وسکی | نام موزیک: خالی | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: ونزوئلا

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (خالی) Empty

Sublab & Azaleh – Arctic Moon

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Arctic Moon | Genre: Electronica | Released: 2018 | Album: Pendulum | Sublab & Azaleh – Arctic Moon

دانلود آهنگ SubLab با نام (ماه قطب شمال) Arctic Moon

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: ماه قطب شمال | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (ماه قطب شمال) Arctic Moon

SubLab – Maera

Artist: Azaleh & Sublab | Music Name: Maera | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: Maera | Azaleh & Sublab – Maera

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: میرا | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (ساب لاب) SubLab با نام (میرا) Maera

Sublab & Azaleh – Aquila

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Aquila | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: Aquila | Sublab & Azaleh – Aquila

دانلود آهنگ SubLab با نام (آکیلا) Aquila

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: آکیلا | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (آکیلا) Aquila

DJ KoT – Save Our Souls

Artist: DJ KoT | Music Name: Save Our Souls | Genre: Progressive House | Released: 2011 | DJ KoT – Save Our Souls

دانلود موزیک بی کلام (دی جی کوت) DJ KoT با نام (نجات روح ما) Save Our Souls

هنرمند: دی جی کوت | نام موزیک: نجات روح ما | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (دی جی کوت) DJ KoT با نام (نجات روح ما) Save Our Souls

Martin Mittone – See You

تک آهنگ

 Artist: Martin Mittone | Music Name: See You | Genre: Chill Step/Progressive House | Released: 2012 | Martin Mittone – See You

دانلود آهنگ (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (به امید دیدار) See You

هنرمند: مارتین میتون | نام موزیک: به امید دیدار | سبک: چیل استپ و هاس | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: لهستان

دانلود آهنگ (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (به امید دیدار) See You

Martin Mittone – Time Goes On

تک آهنگ

 Artist: Martin Mittone | Music Name: Time Goes On | Genre: Chill Step/House | Released: 2013 | Album: Finally | Martin Mittone – Time Goes On

دانلود موزیک بیکلام (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (زمان میگذرد) Time Goes On

هنرمند: مارتین میتون | نام موزیک: زمان میگذرد | سبک: چیل استپ و هاس | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: لهستان

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (زمان میگذرد) Time Goes On

Dj Rostej – Your Desire to Love

Artist: Dj Rostej | Music Name: Your Desire to Love | Genre: ‎Chill Out | Released: 2015 | Dj Rostej – Your Desire to Love

دانلود آهنگ بی کلام (دی جی روستج) Dj Rostej با نام (تمایل شما به عشق) Your Desire to Love

هنرمند: دی جی روستج | نام موزیک: تمایل شما به عشق | سبک: چیل‌ اوت | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ بی کلام (دی جی روستج) Dj Rostej با نام (تمایل شما به عشق) Your Desire to Love

DJ KoT – Deprimo

تک آهنگ

Artist: DJ KoT | Music Name: Deprimo | Genre: Chill Out/Downtempo | Released: 2015 | DJ KoT – Deprimo

دانلود آهنگ بی کلام (دی جی کوت) DJ KoT با نام (افسردگی) Deprimo

هنرمند: دی جی کوت | نام موزیک: افسردگی | سبک: چیل اوت و دان تنپو | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (دی جی کوت) DJ KoT با نام (افسردگی) Deprimo