مطالب مرتبط با : امبینت | Ambient

Tony Anderson – Something Can Grow

Artist: Tony Anderson | Music Name: Something Can Grow | Genre: New Age | Released: 2017 | Album: The Heart of Man | Tony Anderson – Something Can Grow

دانلود آهنگ بی کلام (تونی اندرسون) Tony Anderson با نام Something Can Grow

هنرمند: تونی اندرسون | نام موزیک: چیزی می تواند رشد کند | سبک: بی کلام | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (تونی اندرسون) Tony Anderson با نام (چیزی می تواند رشد کند) Something Can Grow

Solar Fields – Introduction

Artist: Solar Fields | Music Name: Introduction | Genre: ‎Ambient | Released: 2009 | Album: Mirror’s Edge: Original Videogame Score | Solar Fields – Introduction

دانلود آهنگ بی کلام (سلور فیدز) Solar Fields با نام (معرفی) Introduction

هنرمند: سلور فیدز | نام موزیک: معرفی | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: سوئد

دانلود آهنگ بی کلام (سلور فیدز) Solar Fields با نام (معرفی) Introduction

Music Within – Equanimity

Artist: Music Within | Music Name: Equanimity | Genre: New Age | Released: 2019 | Music Within – Equanimity

دانلود آهنگ بی کلام 2019 آرام بخش (ویت هن (موسیقی درون) Music Within با نام (ملایمت ، خونسرد ، قضاوت منصفانه ، عدالت) Equanimity

هنرمند: ویت هن (موسیقی درون) | نام موزیک: خونسرد | سبک: نیو ایج و چانت | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (ویت هن (موسیقی درون) Music Within با نام (ملایمت ، خونسرد ، قضاوت منصفانه ، عدالت) Equanimity

Ryuichi Sakamoto – The Revenant Main Theme

Artist: Ryuichi Sakamoto | Music Name: The Revenant Main Theme | Genre: Scores | Released: 2015 | Album: The Revenant | Ryuichi Sakamoto – The Revenant Main Theme

دانلود آهنگ بی کلام فیلم انتقام جو (ریوئیچی ساکاموتو) Ryuichi Sakamoto با نام (موزیک متن فیلم انتقامجو) The Revenant Main Theme

هنرمند: ریوئیچی ساکاموتو | نام موزیک: موزیک متن فیلم انتقامجو | سبک: موسیقی فیلم | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: ژاپن

دانلود آهنگ بی کلام (ریوئیچی ساکاموتو) Ryuichi Sakamoto با نام (موزیک متن فیلم انتقامجو) The Revenant Main Theme

Roald Velden – Peaceful

تک آهنگ

Artist: Roald Velden (Vince Forwards) | Music Name: Peaceful | Genre: Ambient | Released: 2015 | Roald Velden – Peaceful

دانلود آهنگ آرام بخش (روالد ولدن) Roald Velden با نام (آرام) Peaceful

هنرمند: روالد ولدن | نام موزیک: ارام | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ (روالد ولدن) Roald Velden با نام (ارام) Peaceful

(Damjan Mravunac – Main Theme (Serious Sam 3

تک آهنگ

Artist: Damjan Mravunac | Music Name: Main Theme | Genre: Ambient | Released: 2011 | Album: serious sam 3 soundtrack | Damjan Mravunac – Main Theme

دانلود آهنگ (دام جان مرواناک) Damjan Mravunac با نام (موضوع اصلی) Main Theme

هنرمند: دام جان مرواناک | نام موزیک: موضوع اصلی | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (دام جان مرواناک) Damjan Mravunac با نام (موضوع اصلی) Main Theme

Clark Powell – Crimson Winter

تک آهنگ

Artist: Clark Powell | Music Name: Crimson Winter | Genre: Ambient | Released: 2017 Album: Airship Syndicate | Clark Powell – Crimson Winter

دانلود آهنگ بی کلام (کلارک پاول) Clark Powell با نام (زمستان خونی) Crimson Winter

Image result for Battle Chasers Nightwar

هنرمند: کلارک پاول | نام موزیک: زمستان خونی | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (کلارک پاول) Clark Powell با نام (زمستان خونی) Crimson Winter

Majid Khedmatloo – Water

تک آهنگ

Artist: Majid Khedmatloo | Music Name: Water | Genre: Ambient | Released: 2018 | Majid Khedmatloo – Water

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (آب) Water

هنرمند: مجید خدمتلو | نام موزیک: آب | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: ایران

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (آب) Water

Majid Khedmatloo – Goddess of night

تک آهنگ

Artist: Majid Khedmatloo | Music Name: Goddess of night | Genre: Ambient | Released: 2018 | Majid Khedmatloo – Goddess of night

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (الهه شب) Goddess of night

هنرمند: مجید خدمتلو | نام موزیک: الهه شب | سبک: امبینت | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: ایران

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (الهه شب) Goddess of night

Majid Khedmatloo – Dark and Light

تک آهنگ

Artist: Majid Khedmatloo | Music Name: Dark and Light | Genre: Ambient | Released: 2017 | Majid Khedmatloo – Dark and Light

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (تاریکی و نور) Dark and Light

هنرمند: مجید خدمتلو | نام موزیک: تاریکی و نور | سبک: اَمبینت | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: ایران

دانلود آهنگ بی کلام (مجید خدمتلو) Majid Khedmatloo با نام (تاریکی و نور) Dark and Light

۱ ۲