مطالب مرتبط با : الکترونیکا | Electronica

SubLab & Azaleh – For My Soul

Artist: SubLab & Azaleh | Music Name: For My Soul | Genre: Electronica/Downtempo | Released: 2016 | Album: For My Soul | SubLab & Azaleh – What It Feels Like

دانلود آهنگ الکترونیک آرام (ساب لاب) SubLab با نام (برای روح من) For My Soul

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: برای روح من | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (برای روح من) For My Soul

SubLab – What It Feels Like

Artist: Sublab | Music Name: What It Feels Like | Genre: Electronica/Downtempo | Released: 2018 | Album: New Edge | Sublab – What It Feels Like

دانلود آهنگ SubLab با نام What It Feels Like

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: چه حسی دارد | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (چه حسی دارد) What It Feels Like

Sublab & Azaleh – Cosmica

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Cosmica | Genre: Electronica/Downtempo | Released: 2020 | Album: Cosmica | Sublab & Azaleh – Cosmica

دانلود آهنگ بی کلام (ساب لاب) SubLab با نام Cosmica

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: عالم | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (ساب لاب) SubLab با نام (کیهان) Cosmica

Delectatio – Dandelion

Artist: Delectatio | Music Name: Dandelion | Genre: Downtempo/Ambient | Released: 2020 | Album: Dandelion | Delectatio – Dandelion

هنرمند: دلکت ایشن | نام موزیک: قاصدک | سبک: داون‌تمپو | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: پرتقال

دانلود آهنگ بی کلام (دلکت ایشن) Delectatio با نام (قاصدک) Dandelion

Vesky – Empty

Artist: Vesky | Music Name: Empty | Genre: Electronica/Downtempo | Released: 2020 | Album: Empty | Vesky – Empty

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (خالی) Empty

هنرمند: وسکی | نام موزیک: خالی | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: ونزوئلا

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (خالی) Empty

Sublab & Azaleh – Arctic Moon

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Arctic Moon | Genre: Electronica | Released: 2018 | Album: Pendulum | Sublab & Azaleh – Arctic Moon

دانلود آهنگ SubLab با نام (ماه قطب شمال) Arctic Moon

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: ماه قطب شمال | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (ماه قطب شمال) Arctic Moon

SubLab – Maera

Artist: Azaleh & Sublab | Music Name: Maera | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: Maera | Azaleh & Sublab – Maera

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: میرا | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (ساب لاب) SubLab با نام (میرا) Maera

Sublab & Azaleh – Aquila

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Aquila | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: Aquila | Sublab & Azaleh – Aquila

دانلود آهنگ SubLab با نام (آکیلا) Aquila

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: آکیلا | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (آکیلا) Aquila

Vesky – Endless

Artist: Vesky | Music Name: Endless | Genre: Electronica | Released: 2019 | Album: Endless | Vesky – Endless

دانلود آهنگ بی کلام 2019 (وسکی) Vesky با نام (بی پایان) Endless

هنرمند: وسکی | نام موزیک: بی پایان | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: ونزوئلا

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (بی پایان) Endless

1 2