مطالب مرتبط با : الکترونیکا | Electronica

Delectatio – Dandelion

Artist: Delectatio | Music Name: Dandelion | Genre: Downtempo/Ambient | Released: 2020 | Album: Dandelion | Delectatio – Dandelion

هنرمند: دلکت ایشن | نام موزیک: قاصدک | سبک: داون‌تمپو | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: پرتقال

دانلود آهنگ بی کلام (دلکت ایشن) Delectatio با نام (قاصدک) Dandelion

Vesky – Empty

Artist: Vesky | Music Name: Empty | Genre: Electronica/Downtempo | Released: 2020 | Album: Empty | Vesky – Empty

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (خالی) Empty

هنرمند: وسکی | نام موزیک: خالی | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2020 | ملیت: ونزوئلا

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (خالی) Empty

Sublab & Azaleh – Arctic Moon

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Arctic Moon | Genre: Electronica | Released: 2018 | Album: Pendulum | Sublab & Azaleh – Arctic Moon

دانلود آهنگ SubLab با نام (ماه قطب شمال) Arctic Moon

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: ماه قطب شمال | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (ماه قطب شمال) Arctic Moon

SubLab – Maera

Artist: Azaleh & Sublab | Music Name: Maera | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: Maera | Azaleh & Sublab – Maera

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: میرا | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (ساب لاب) SubLab با نام (میرا) Maera

Sublab & Azaleh – Aquila

Artist: Sublab & Azaleh | Music Name: Aquila | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: Aquila | Sublab & Azaleh – Aquila

دانلود آهنگ SubLab با نام (آکیلا) Aquila

هنرمند: ساب لاب | نام موزیک: آکیلا | سبک: الکترونیکا داون تمپو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ (ساب لاب) SubLab با نام (آکیلا) Aquila

Vesky – With You

Artist: Vesky | Music Name: With You | Genre: Electronica | Released: 2017 | Album: With You | Vesky – With You

دانلود آهنگ 2017 (وسکی) Vesky با نام (با تو) With You

هنرمند: وسکی | نام موزیک: با تو | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: ونزوئلا

دانلود آهنگ (وسکی) Vesky با نام (با تو) With You

Vesky – Endless

Artist: Vesky | Music Name: Endless | Genre: Electronica | Released: 2019 | Album: Endless | Vesky – Endless

دانلود آهنگ بی کلام 2019 (وسکی) Vesky با نام (بی پایان) Endless

هنرمند: وسکی | نام موزیک: بی پایان | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: ونزوئلا

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (بی پایان) Endless

Sublab & Azaleh – Vergangenheit

Artist: Azaleh & Sublab | Music Name: Vergangenheit | Genre: Electronica | Released: 2019 | Album: Vergangenheit | Azaleh & Sublab – Vergan genheit

دانلود آهنگ بی کلام Azaleh & Sublab با نام Vergan genheit

هنرمند: آزاله و سوبلاب | نام موزیک: ورگان گون هیت | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (آزاله و سوبلاب) Azaleh & Sublab با نام (ورگان گون هیت) Vergan genheit

Vesky – Leaving

Artist: Vesky | Music Name: Leaving | Genre: Electronica | Released: 2019 | Album: Leaving | Vesky – Leaving

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام Leaving

هنرمند: وسکی | نام موزیک: لیویگن | سبک: الکترونیکا | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: ونزولا

دانلود آهنگ بی کلام (وسکی) Vesky با نام (لیویگن) Leaving

Joe Alexander Shepherd – Spaces

Artist: Joe Alexander Shepherd | Music Name: Spaces | Genre: Piano Solo | Released: 2019 | Joe Alexander Shepherd – Spaces

دانلود آهنگ بی کلام (جو الکساندر) Joe Alexander Shepherd با نام (فضا) Spaces

هنرمند: جو الکساندر | نام موزیک: فضا | سبک: پیانو | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: بریتانیا

دانلود آهنگ بی کلام (جو الکساندر) Joe Alexander Shepherd با نام (فضا) Spaces